ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
     
   
     
 
ประเมินคุณธรรม�ละความโปร่งใสใน�ารดำเนินงานของหน่วยงาน
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  doc120210610140235.มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้อ   01-02-2564  54  3
2   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2564  doc120210610131822.มาตรการเผยแพร่ต่อสาธารณชน   01-02-2564  53  1
3   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปี 2564  doc120210423140805.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   01-02-2564  58  2
4   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2564  doc120210423140722.มาตรการป้องกันการขัดกันส่วนตนกันส่วนรวม   01-02-2564  56  1
5   มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2564  doc120210423140621.มาตรการป้องกันการรับสินบน   01-02-2564  53  1
6   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564  doc120210423140542.มาตรการจัดการเรื่องร้องเริยนการทุจริต   01-02-2564  55  0
7   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564  doc120210423140503.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง   01-02-2564  56  0
8   มาตรการให้ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปี 2564  doc120210423140316.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย   01-02-2564  56  0
9   แนวปฏิบิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120200814081224.pdf   14-08-2563  68  1
10   ประกาศยกย่องบุคคลปี 2562  doc120200811084259.pdf   11-08-2563  66  11
11   แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563  doc120200611080836.pdf   11-06-2563  68  8
12   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2562  doc120200611064210.pdf   11-06-2563  67  4
13   ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการของอบต.แสลงพันธ์  doc120200519021835.pdf   19-05-2563  69  0
14   ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้  doc120200729074335.pdf   31-03-2563  66  1
15   ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  doc120200729075348.pdf   09-01-2563  67  2
16   ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  doc120200729075052.pdf   09-01-2563  66  0
17   ประกาศความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  doc120200729074826.pdf   02-01-2563  66  1
18   ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563  doc120210610140607.มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้อ   02-01-2563  68  2
19   ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  doc120200729074538.pdf   02-01-2563  61  0
20   ประกาศมาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  doc120200729074055.pdf   02-01-2563  64  3
21   ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน  doc120200729073924.pdf   02-01-2563  58  1
22   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1/2562  doc120200709031738.ค   25-10-2562  62  0
23   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2/2562  doc120200709035338.ค   23-08-2562  66  0
24   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1/2562  doc120200709035023.ค   13-08-2562  61  0
25   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562  doc120190628015346.jpg doc220190628015346.jpg   28-06-2562  76  3
26   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน  doc120190628013527.pdf   28-06-2562  61  2
27   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561  doc120190628011016.pdf   28-06-2562  81  6
28   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120190628004108.   28-06-2562  69  5
29   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120190628002959.   28-06-2562  68  0
30   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120190628001234.   28-06-2562  65  3
31   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  doc120190628001006.pdf   28-06-2562  72  3
32   มาตรการป้องกันการรับสินบน  doc120190628000822.pdf   28-06-2562  62  0
33   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (เพิ่มเติม)  doc120190628000510.pdf   28-06-2562  73  3
34   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  doc120190628000253.pdf   28-06-2562  63  1
35   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  doc120190628000015.pdf   27-06-2562  68  3
36   แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120190627235738.pdf   27-06-2562  65  2
37   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562  doc120190627015811.pdf   27-06-2562  71  5
38   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  doc120190627003635.pdf   27-06-2562  66  3
39   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  doc120190627003239.pdf doc220190627003239.pdf   27-06-2562  65  1
40   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  doc120190626011308.pdf   26-06-2562  71  6
41   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  doc120190626010857.pdf   26-06-2562  70  2
42   ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  doc120190626010017.pdf doc220190626010017.pdf   26-06-2562  68  9
43   การมีส่วนส่วนร่วมของผู้บริหาร  doc120190626005357.pdf doc220190626005357.pdf   26-06-2562  83  1
44   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  doc120190626004226.pdf   26-06-2562  74  2
45   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1/2562  doc120200709032718.ย   30-04-2562  64  0
46   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 2/2562  doc120200709032420.พ   14-02-2562  62  1
47   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  doc120180403004536.pdf   10-01-2561  119  19
48   ความโปร่งใส คืออะไร  doc120170622200554.pdf   22-06-2560  146  50
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8378 , โทรสาร 0-5471-8379
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.