ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
     
   
     
 
แผนผังการปฎิบัติงาน
______________________________________________________________________________________________
แผนผังการปฎิบัติงาน
 
แผนผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลำดับที่ งานบริการประชาชน ระยะเวลาให้บริการเดิม ระยะเวลาให้บริการที่ปรับลดแล้ว ๑. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีปกติ) ๕ นาที/ ราย ๓ นาที/ ราย ๒. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีมีการประเมินใหม่) ๑๐ นาที/ ราย ๕ นาที/ ราย ๓. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีปกติ) ๕ นาที/ ราย ๓ นาที/ ราย ๔. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณียื่นใหม่) ๑๐ นาที/ ราย ๕ นาที/ ราย ๕. การจัดเก็บภาษีป้าย (กรณีปกติ) ๕ นาที/ ราย ๓ นาที/ ราย ๖. การจัดเก็บภาษีป้าย (กรณียื่นใหม่) ๑๐ นาที/ ราย ๕ นาที/ ราย ๗. ค่าธรรมเนียม • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ๑๐ นาที ต่อราย ๕ นาที ต่อราย • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๑๐ นาที ต่อราย ๕ นาที ต่อราย • ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมเนื้อสัตว์ ๑๐ นาที ต่อราย ๕ นาที ต่อราย ๘. การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ๕ วัน ๒ วัน การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ (เร่งด่วน) ๑ วัน ๑ วัน ๙. งานช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย • การช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภค ๒ วัน ๑ วัน • ระงับอัคคีภัย ในทันที ในทันที • งานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในทันที ในทันที ๑๐. การบริการข้อมูลข่าวสาร ๓๐ นาที/ ราย ๑๕ นาที/ ราย ๑๑. งานบริการยืมวัสดุอุปกรณ์ ๒๐ นาที/ ราย ๑๐ นาที/ ราย ๑๒. งานขอหนังสือรับรอง ๑๐ นาที/ ราย ๕ นาที/ ราย ๑๓. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๓๐ วัน ๑๕ วัน
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8378 , โทรสาร 0-5471-8379
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.