ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
     
   
     
 
หลั�เ�ณฑ์�ารบริหาร�ละพัฒนาทรัพยา�รบุคคล
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ  ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 การรักษวินัย หมวด 8 การอุธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน doc420210421170548.pdf   20-04-2564  50  38
2   หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกาศ อบต.จอมจันทร์เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลผการปฏิบัติงานของข้ารราชและพนักงาน ฯ ประจำปี 2565   20-04-2564  40  13
3   หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อฃถิ่น   20-04-2564  40  6
4   การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 doc320210421112702.jpg   20-04-2564  47  21
5   การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรบุคคล) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง กาย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน doc320210421124746.pdf   20-04-2564  43  12
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8378 , โทรสาร 0-5471-8379
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.