ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
     
   
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566    01-06-2566  1  0
2   31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)  doc120230531085946.jpg   31-05-2566  1  1
3   ประชาสัมพันธ์มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน เ  doc120230526084912.pdf   26-05-2566  3  1
4   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565  doc120230526084410.pdf   26-05-2566  1  0
5   ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสาร  doc120230501154703.pdf   01-05-2566  11  4
6   ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566  doc120230428142013.จอมจันทร์ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนใน   28-04-2566  5  1
7   ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕67  doc120230428141854.ศ   28-04-2566  6  0
8   ปฏิทินเลือกตั้ง ส.ส. ประจำปี 2566    28-04-2566  6  0
9   รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2 ใบก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง    28-04-2566  6  1
10   ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบวันการเรียนรู้ EIT ประจำปี 2566    24-04-2566  12  0
11   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  doc120230419094443.pdf   19-04-2566  8  4
12   รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565  doc120230331122821.pdf   31-03-2566  11  32
13   ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Google form ตาม QR Code ที่แนบท้ายนี้ หรือผ่านเว็บไซต์ www.jomjan.go.th และ Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2566  doc120230213161023.jpg   13-02-2566  33  3
14   รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565  doc120230106102033.pdf   06-01-2566  39  4
15   ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู  doc120221104094237.pdf   04-11-2565  139  8
16   การประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  doc120220407120313.pdf   07-04-2565  74  5
17   ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์  doc120220401161446.pdf   01-04-2565  73  3
18   การรับฟังความเห็นคิดของประชาชนบ้านปางสา  doc120220318123051.pdf   18-03-2565  79  2
19   ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งรองนายก อบต.จอมจันทร์  doc120220316162708.pdf   16-03-2565  70  2
20   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ให้ใช้อัตราภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือเงื่อนไขนี้ สำหรับ การจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป  doc120220316161744.jpg doc220220316161744.jpg   16-03-2565  72  1
21   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 เล่มที่ 138 ตอนที่ 79 ก ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ตามพระราชบัญญัติการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535  doc120220316161627.jpg   16-03-2565  64  0
22   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ เรื่อง กฎกระทรวงอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  doc120220316161505.jpg   16-03-2565  74  0
23   รายงานผลการตรวจรายงานการเงิน งบฐานะและงบอื่นๆ  doc120220727112217.pdf   11-02-2565  68  6
24   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ เรื่องยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ปี 2564  doc120220608132037.pdf doc220220608133607.pdf doc320220609133025.pdf   01-10-2564  70  4
25   การบรรยาย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ    03-09-2564  96  0
26   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์เรื่องยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบัติราชการและให้บริการประชาชน ประจำปี 2564  2564 doc220220608132945.pdf   21-04-2564  88  7
27   การตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปี 2564    01-04-2564  89  1
28   ประกาศ อบต.จอมจันทร์ เรื่องรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายงานวิชาการ (นักวิชาการตรวจสอบภายใน)  doc120210323150307.pdf   23-03-2564  76  8
29   ประชาสัมพันธ์ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ พ.ศ. 2563  doc120210105110905.pdf   05-01-2564  80  1
30   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์  doc120201221161003.pdf   21-12-2563  77  7
31   ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง  doc120210421114501.pdf   18-12-2563  71  3
32   ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการคัดแยกขยะด้วยหลัก 3Rs  doc1.pdf   23-11-2563  80  3
33   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  doc120191010160205.jpg   10-10-2563  91  6
34   การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของ อบต.จอมจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  doc120200705153817.pdf   05-07-2563  76  4
35   ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและแผนการแบ่งงานภายในแผนอัตรากำลังสามปี  doc1.pdf   05-07-2563  79  4
36   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์  doc120200702111123.pdf   02-07-2563  166  26
37   คู่มือสำหรับประชาชน การลดขั้นตอนการทำงาน  doc120200623143142.pdf   23-06-2563  80  8
38   ประกาศประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  doc120200622214645.pdf   22-06-2563  73  2
39   รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562  doc120200622164604.docx   22-06-2563  72  4
40   ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2563  doc120200622164417.pdf   22-06-2563  71  2
41   รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรม/ฝึกอบรม ของพนักงาน    22-06-2563  63  1
42   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  doc120200622155332.rar   22-06-2563  66  3
43   การโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล และการแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ  doc120200622144333.pdf doc320200622144333.pdf   22-06-2563  66  3
44   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  doc120200622140026.pdf   22-06-2563  62  3
45   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์  doc120200620215005.pdf   20-06-2563  84  2
46   ประชาสัมพันธ์ Face book องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์    20-06-2563  112  0
47   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120200620131540.pdf   20-06-2563  73  1
48   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120200620131337.pdf   20-06-2563  62  0
49   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120200620131044.pdf   20-06-2563  69  1
50   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  doc120200620112823.pdf   20-06-2563  58  0
51   แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2563  doc120200620112654.pdf   20-06-2563  59  1
52   หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์  doc120200619154043.pdf   19-06-2563  47  0
53   คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ปี 2563  doc120200619152639.pdf   19-06-2563  56  1
54   ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  doc120200619151742.jpg   19-06-2563  57  1
55   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี 2562  doc120200619150935.pdf   19-06-2563  57  11
56   แผนอัตรากำลัง (2561-2563)  doc1.docx   19-06-2563  61  11
57   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563    18-06-2563  44  0
58   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  doc1.pdf   18-06-2563  59  9
59   สรุปสถิติผู้มาขอรับบริการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร ไตรมาส ที่ 1 -3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc1.pdf   18-06-2563  53  1
60   เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  doc1.pdf   18-06-2563  57  2
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8378 , โทรสาร 0-5471-8379
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.