ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
     
   
     
 
ภาพ�ิจ�รรม
______________________________________________________________________________________________
จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
[26-05-2023]   จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
[26-05-2023]   กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
[26-05-2023]   กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
การแก้ไขปัญหาด้านน้ำ
[28-04-2023]   การแก้ไขปัญหาด้านน้ำ 
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมจันทร์
[28-04-2023]   พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมจันทร์ 
การปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง?เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร
[28-04-2023]   การปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง?เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร 
ทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลจอมจันทร์
[27-04-2023]   ทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลจอมจันทร์  
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
[27-04-2023]   โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมุ่บ้าน
[27-04-2023]   ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมุ่บ้าน 
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
[27-04-2023]   พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลจอมจันทร์และกิจกรรม Big cleaning day
[25-04-2022]   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลจอมจันทร์และกิจกรรม Big cleaning day 
กิจกรรมตั้งด่านบริการประชาชนช่วงสงกรานต์
[19-04-2022]   กิจกรรมตั้งด่านบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ 
โครงการจัดบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[19-04-2022]   โครงการจัดบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
[19-04-2022]   โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
[04-04-2022]   การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 13 มกราคม 2565
[01-04-2022]   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.จอมจันทร์
[29-03-2022]   การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.จอมจันทร์ 
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
[18-03-2022]   กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากโควิด19
[18-03-2022]   มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากโควิด19 
การควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019
[16-03-2022]   การควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
การซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน
[15-03-2022]   การซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน 
กิจกรรมส่งเสริมการสวมใส่ผ้าลายน้ำไหลหรือผ้าพื้นเมือง
[15-03-2022]   กิจกรรมส่งเสริมการสวมใส่ผ้าลายน้ำไหลหรือผ้าพื้นเมือง 
การส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
[15-03-2022]   การส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 วาตภัย วันที่ 7 มีนาคม 2565
[08-03-2022]   วาตภัย วันที่ 7 มีนาคม 2565 
โครงการ Big cleaning day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมจันทร์
[18-02-2022]   โครงการ Big cleaning day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมจันทร์  
งานประเพณีนมัสการพระธาตุภูพวนและประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2565
[17-02-2022]   งานประเพณีนมัสการพระธาตุภูพวนและประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2565  
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. บริษัท SCG ได้มอบหมายให้บริษัทคลังเซรามิคน่าน เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิค 2019 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ตำบจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
[30-08-2021]   วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. บริษัท SCG ได้มอบหมายให้บริษัทคลังเซรามิคน่าน เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิค 2019 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ตำบจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิค 2019 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ตำบจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
[30-08-2021]   วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิค 2019 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ตำบจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
กิจกรรมการตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
[20-04-2021]   กิจกรรมการตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 
กิจกรรม kick off รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
[10-04-2021]   กิจกรรม kick off รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
มอบป้าย ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ
[25-03-2021]   มอบป้าย ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ 
วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนเสฏฐ์ มูลดำรงสวัสดิ์     นายก อบต.จอมจันทร์ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเก็บขนเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ป่า ในพื้นที่อำเภอภูเพียง และอำเภอเวียงสา ระหว่างวันที่ 5 -9 มีนาคม 2564 ณ บริเวณที่พักสงฆ
[05-03-2021]   วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนเสฏฐ์ มูลดำรงสวัสดิ์ นายก อบต.จอมจันทร์ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเก็บขนเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ป่า ในพื้นที่อำเภอภูเพียง และอำเภอเวียงสา ระหว่างวันที่ 5 -9 มีนาคม 2564 ณ บริเวณที่พักสงฆ 
วันที่ 28 ก.พ. 2564 . เวลาประมาณ 12.00 น. โดยการอำนวยการของนายธนเสฎฐ์ มูลดำรงสวัสดิ์ นายก อบต.จอมจันทร์ ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.จอมจันทร์ พร้อมรถบรรทุกน้ำ ได้ออกปฏิบัติงานดับไฟสวนสักและบ่อขยะร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน บ้านหลับมืนพรวน
[04-03-2021]   วันที่ 28 ก.พ. 2564 . เวลาประมาณ 12.00 น. โดยการอำนวยการของนายธนเสฎฐ์ มูลดำรงสวัสดิ์ นายก อบต.จอมจันทร์ ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.จอมจันทร์ พร้อมรถบรรทุกน้ำ ได้ออกปฏิบัติงานดับไฟสวนสักและบ่อขยะร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน บ้านหลับมืนพรวน  
วันที่ 1 มี.ค. 2564 . เวลาประมาณ 09.00 น. โดยการอำนวยการของนายธนเสฎฐ์ มูลดำรงสวัสดิ์ นายก อบต.จอมจันทร์ ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.จอมจันทร์ พร้อมรถบรรทุกน้ำ ออกส่งน้ำตามจุดเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าให้กับทางบ้านหลับมืนพรวนเหนือเพื่อป้องกันการเ
[04-03-2021]   วันที่ 1 มี.ค. 2564 . เวลาประมาณ 09.00 น. โดยการอำนวยการของนายธนเสฎฐ์ มูลดำรงสวัสดิ์ นายก อบต.จอมจันทร์ ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.จอมจันทร์ พร้อมรถบรรทุกน้ำ ออกส่งน้ำตามจุดเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าให้กับทางบ้านหลับมืนพรวนเหนือเพื่อป้องกันการเ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
[03-03-2021]   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
กิจกรรม kick off รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ตำบลจอมจันทร์ ในวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
[02-03-2021]   กิจกรรม kick off รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ตำบลจอมจันทร์ ในวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
[02-03-2021]   ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 
การแถลงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[02-03-2021]   การแถลงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำรวจบ้านของผู้สูงอายุในตำบลจอมจันทร์
[25-01-2021]   สำรวจบ้านของผู้สูงอายุในตำบลจอมจันทร์ 
เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา และนางกิติยาภรณ์ ทองหลิ้ม ท้องถิ่นอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด ประธานสภา อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงสา ได้มีการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ 4 ประจำเดือ
[23-11-2020]   เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา และนางกิติยาภรณ์ ทองหลิ้ม ท้องถิ่นอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด ประธานสภา อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงสา ได้มีการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ 4 ประจำเดือ 
โครงการวันผู้สูงอายุตำบลจอมจันทร์ ปี 2562
[30-06-2020]   โครงการวันผู้สูงอายุตำบลจอมจันทร์ ปี 2562 
กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้พิการ
[25-06-2020]   กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้พิการ 
โครงการจัดแข่งขันกีฬาภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่าง วันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2563
[19-06-2020]   โครงการจัดแข่งขันกีฬาภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่าง วันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2563 
ประเพณีกำฟ้าไทพวนและนมัสการพระธาตุภูพวน
[19-06-2020]   ประเพณีกำฟ้าไทพวนและนมัสการพระธาตุภูพวน 
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทรได้ดำเนินประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
[18-06-2020]   วันที่ 16 มิถุนายน 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทรได้ดำเนินประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 
การประชุมสภา อบต.จอมจันทร์ สมัยวิสามัญ ที่ 3
[17-06-2020]   การประชุมสภา อบต.จอมจันทร์ สมัยวิสามัญ ที่ 3 
การประชุมเพื่อวางแผนการตัดโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2563
[17-06-2020]   การประชุมเพื่อวางแผนการตัดโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2563 
วาตภัย วันที่ 17 พ.ค.2563
[16-06-2020]   วาตภัย วันที่ 17 พ.ค.2563 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนบ้านปางสา หมู่ที่ 3 ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
[16-06-2020]   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนบ้านปางสา หมู่ที่ 3 ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 
โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ
[16-06-2020]   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ 
กิจกรรมจิตอาสาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
[10-06-2020]   กิจกรรมจิตอาสาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ฯ
[10-06-2020]   โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ฯ 
กิจกรรม 5 ส
[10-06-2020]   กิจกรรม 5 ส 
กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย
[26-05-2020]   กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย 
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
[12-05-2020]   วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 
โรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา (2019) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง
[01-05-2020]   โรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา (2019) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง 
การแถลงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
[28-04-2020]   การแถลงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภาพโครงการกิจกรรมควบคุมไฟป่า ประจำปี 2563
[27-04-2020]   ภาพโครงการกิจกรรมควบคุมไฟป่า ประจำปี 2563 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[13-12-2019]   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
Green and Clean
[10-07-2019]   Green and Clean 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8378 , โทรสาร 0-5471-8379
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.